**คาถา ..ขอหวย**ขอให้รวย ขอให้รวย

 **คาถา ..ขอหวย**


****ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา **บูชา พระรัตนตรัย** ดังนี้::--
*****อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)


*****สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)


*****สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมัสสามิ(กราบ)


****มะอะอุ สีวัง อุจุตตัง พระอรหัง จุตติ โลกัง อิทังยะธิ ระสังฆัง จุตติ จุตติฯ


*****ด้วย พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ.*****


**อธิษฐานจิต ขอให้นอนหลับ ฝันเห็น นิมิตที่ดี มีโชค มีลาภ ทำด้วยแรงศรัทธา อันแรงกล้า ที่หวังไว้


**ทำความดี บนพื้นฐาน ของความถูกต้อง ช่วยหนุนนำให้ สัมฤทธิ์โดยพลัน ด้วย
อานุภาพแห่ง


คุณพระรัตนตรัย **คิดดี ทำดี ได้ดี** โดบ ..**รุ่งเพชร**